People

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Evgeniya KARPOVICH

PhD student

Strategy and International Management

Oleksandra KOCHURA

PhD student

Strategy and International Management